KakanjLive | Nedjelja, 22.09.2019. godine

Odsjek za inspekcije o predizbornom plakatiranju

11.09.2018. - U Kaknju neće biti dozvoljen haos u pogledu predizbornog plakatiranja

velikasaobracaj
Sve političke subjekte kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima i na trotoarima, bez saglasnosti nadležne službe Općine Kakanj.

U skladu sa navedenom Odlukom, plakati, oglasi i slične objave i predmeti postavljeni van dozvoljenih mjesta uklonit će se po rješenju nadležnog inspektora, a o trošku lica koje ih je postavilo.
Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora, naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Podsjećamo sve subjekte na teritoriji Općine Kakanj da je postupanje suprotno propisima predviđeno kao prekršaj Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da su novčane kazne od 300,00 KM do 1000,00 KM.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u