KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

Dodatni javni poziv za izbor poslodavaca za volonterski rad

18.04.2016. - Ovaj Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba, odnosno prijave se dostavljaju najkasnije do 22.4.2016. godine.

kakanj_004

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/2006 i 51/2009), člana 38. Statuta Općine Kakanj (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/2008) i člana 9. Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema volontera (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/2015), Općinski načelnik,

u p u ć u j e

DODATNI JAVNI POZIV

za izbor poslodavaca za volonterski rad

Poslodavci su pravni subjekti na području općine Kakanj, kod kojih će volonteri obavljati volonterski rad, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa, najduže godinu dana.

Broj volontera koji će se primiti, određuje se prema iznosu novčanih sredstava određenom za ovu namjenu u Budžetu Općine Kakanj za 2016. godinu.

Uslovi za prijem poslodavca:

- da je upisan u sudski registar ili drugi registar u skladu sa zakonom,

- da je izmirio obaveze po osnovu poreza,

- da je pravni subjekt na području općine Kakanj,

- da nije iz sektora vađenja uglja,

- da nema status javne ustanove.

Obavezna dokumentacija koju poslodavac treba dostaviti (originalu ili ovjerenoj kopiji):

a) uredno popunjen prijavni obrazac na javni poziv (može se preuzeti klikom na Prijava za poslodavce);

b) rješenje o upisu u sudski registar ili u drugi registar u skladu sa zakonom;

c) uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza.

Ukoliko poslodavac ne dostavi jedan od dokaza obavezne dokumentacije, prijava neće biti uzeta u razmatranje.

U slučaju da više poslodavaca dostavi prijavu za isto zanimanje kandidata, prednost kod rasporeda kandidata koji su na konačnoj rang listi, daje se poslodavcima čiji je osnivač Općina Kakanj.

Jednom poslodavcu može se dodijeliti više volontera, vodeći računa o potrebama poslodavaca, stručnom zanimanju i ujednačenosti odobrenog broja volontera.

Nakon razmatranja pristiglih prijava, Komisija za provođenje procedure izbora volontera i poslodavaca, bira poslodavce koji su dostavili tražene dokaze, te objavljuje preliminarnu rang listu na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj, na koju poslodavci imaju pravo prigovora, Komisiji, u roku od 8 dana od objave preliminarne rang liste.

Po isteku roka za prigovor na preliminarnu rang listu, Komisija, objavljuje konačnu rang listu na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj, na koju poslodavci imaju pravo žalbe Drugostepenoj komisiji za žalbe, koja se podnosi putem Komisije za provođenje procedure i odabir kandidata, u roku od 8 dana objave konačne rang liste.

Obaveza izabranog poslodavca je da u roku od 10 dana od dana okončane procedure izbora volontera i poslodavaca, potpiše tipski ugovor o finansiranju volonterskog rada sa Općinom Kakanj.

Obaveza izabranog poslodavca je da u roku od 7 dana od dana potpisivanja prethodno navedenog ugovora, potpiše tipski ugovor o volonterskom radu sa volonterom i dostavi ga Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice Općine Kakanj.

Poslodavci svoje prijave podnose neposredno u Općinu Kakanj ili putem pošte, preporučeno, dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca (može se preuzeti u prostorijama Općine ili sa službene web stanice Općine Kakanj), sa dokazima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

OPĆINA KAKANJ

UL. BRANILACA KAKANJ

„Javni poziv za izbor poslodavaca za volonterski rad“

NE OTVARATI

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba, odnosno prijave se dostavljaju najkasnije do 22.4.2016. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Poslodavci koji su dostavili svoje prijave po prethodno objavljenom Javnom pozivu, br. 02/1-958/16 od 2.3.2016.godine, a čije prijave nisu odbačene ili odbijene od strane Komisije, mogu se ponovo prijaviti po ovom Javnom pozivu, s tim da su oslobođeni dostavljanja obavezne dokumentacije tražene ovim Javnim pozivom tačkom b) i c).

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u