KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

Informacije za buduće mladence

06.01.2016. - Prezentiramo nekoliko korisnih informacija o neophodnim radnjama koje treba poduzeti kako bi se sklopio brak

nova_sluzbe

Za sve one koji planiraju zaključenje braka prezentiramo nekoliko korisnih informacija o neophodnim radnjama koje treba poduzeti kako bi se sklopio brak.

Budući bračni partneri podnose prijavu za zaključenje braka, a prijava i ostala dokumentacija se predaje službenoj osobi ovlaštenoj za obavljanje čina zaključenja braka. Matičar (službena osoba) u dogovoru sa budućim bračnim partnerima određuje rok za sklapanje braka koji ne može biti kraći od 30 dana, računajući od dana prijavljivanja. Izuzetno, kada za to postoje opravdani razlozi, matičar može odobriti sklapanje braka prije isteka roka.

Buduće bračne partnere matičar je dužan upoznati da je potrebno da se do dana sklapanja braka uzajamno obavijeste o zdravstvenom stanju, da posjete porodično savjetovalište, te da se upoznaju sa stručnim mišljenjem i uslovima za razvoj skladnih bračnih zajednica. Matičar će mladence upoznati i sa mogućnostima definiranja imovinskih odnosa tj. sa modalitetom koji određuje da se imovinsko-pravni odnosi bračnih partnera mogu utvrditi bračnim ugovorom koji se sastavlja kod notara.

Po isteku roka za sklapanje braka kod matičara se dogovore datum, vrijeme i mjesto sklapanja braka. Zaključenje braka odvija se uz prisustvo dva svjedoka. Tada državni službenik pročita odredbe Porodičnog zakona FBiH kojim su regulisana prava i dužnosti bračnih partnera, a mladenci javno iskazuju volju za zaključenjem braka.
Više informacija možete saznati u šalter-sali Općine Kakanj, kontakt osoba Bahrudin Arnaut.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u