KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Javni oglas za prijem doktora medicine

17.08.2019. - Kakanjski Dom zdravlja prima u radni odnos na određeno vrijeme pet doktora medicine

domzdravljazgradaJavni oglas kakanjskog Doma zdravlja  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci  – Doktor medicine u Službi porodične medicine, 5 izvršilaca

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine FBiH“ broj: 89/18) , člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ( Službene novine ZE-DO kantona broj:8/19), člana 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU Dom zdravlja Kakanj broj: 01-0-34/19, i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-1943/19 , direktor Mirsad dr Tursum spec.neuropsihijatar raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 ( dvanaest) mjeseci Doktor medicine u Službi porodične medicine…………… 5 ( pet ) izvršilaca

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu ( da su državljani Bosne i Hercegovine, da su stariji od 18 godina, i da imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova doktora medicine), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o radu JU Dom zdravlja Kakanj kako slijedi:

-          završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje Licence za samostalan rad izdate od nadležne Komore.

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i intervjua sa kandidatima koji su dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti održani intervju. Intervju će sadržavati i pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijem kandidata.

Opis poslova radnog mjesta i osnovna plaća utvrđeni su Pravilnikom o radu JU Dom zdravlja Kakanj.

Uz potpisanu prijavu na Javni oglas , kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

- kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata

- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

- izvod iz Matične knjige rođenih

- diplomu o završenom medicinskom fakultetu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- licencu za samostalan rad;

- potvrda o prebivalištu (CIPS) ne starija od 6 mjeseci;

Izabrani kandidati će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata dostaviti: ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktor medicine, ne starije od 6 mjeseci.

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, koja ne može biti starija od 6 mjeseci. Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“, odnosno od njegove posljednje objave.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu ustanove:

JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ, Ul.ZPO br.110, 72240 Kakanj, sa naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto doktor medicine“ .

Na koverti se obavezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati, iste će Komisija odbaciti.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u