KakanjLive | Subota, 11.07.2020. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za sport

04.12.2017. - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu, rok za prijave 25.12.2017.godine

OPĆINA KAKANJ

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj ( “Službene novine Općine Kakanj“ br.4/08 ), Općinski načelnik upućuje:


JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu sa pozicije „Transfer za sport“. Raspodjela sredstava za sufinansiranje aktivnosti u oblasti sporta vršit će se sa pozicije „Transfer za sport“ prema Programu rasporeda sredstava za sport 2018. godinu koje će donijeti Općinsko vijeće nakon usvajanja Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu.

II

Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Kakanj mogu podnijeti prijavu ukoliko imaju sjedište na području općine Kakanj i ukoliko su registrovani u skladu sa zakonom.
Nosioci sportskih aktivnosti su:
- sportski klubovi
- sportska društva
- sportski savezi
- sportski klubovi i udruženja invalidnih lica

III

Prijavu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana II ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:
a) učešće na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja) kao i na području više država (regionalna odnosno međunarodna takmičenja),
b) sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja; (rekreativni sport, sport za sve)
c) sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom
d) takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola,
f) sportske priredbe i manifestacije od općinskog, kantonalnog, federalnog ili državnog značaja koje se održavaju na području općine
Pored navedenog dio sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta koristiće se i za rad Sportskog saveza općine.

IV

Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi aktivnosti iz člana III dužni su dostaviti slijedeće:

Popunjen aplikacijski obrazac, ovjeren od strane granskog sportskog saveza koji se može preuzeti klikom na naslove: Prijavni obrazac za sportske klubove ; Prijavni obrazac za sportske saveze, sportska društva i strukovna sportska udruženja

Izvod iz registra udruženja, original ili ovjerena kopija (ne stariji od tri mjeseca);

Program rada za 2018. godinu, finansijski plan predloženog programa, sportskog takmičenja ili manifestacije;

Izvještaj o postignutim takmičarskim rezultatima u prethodnoj 2017. godini;

Finansijski izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine (ukoliko su bili korisnici budžetskih sredstava) za sredstva za koja nije dostavljen izvještaj u toku godine. Izvještaj se dostavlja na obrascu koji se može preuzeti klikom ovdje;

Spisak aktivnih /registrovanih takmičara kluba / udruženja sa dokazom o registraciji istih za tekuću sezonu, ovjeren od strane granskog sportskog saveza;

Godišnji obračun ovjeren od Agencije za finansijsko poslovanje ( dostaviti naknadno, najkasnije do 31.marta 2018. godine).

Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana).

Dostavljene aplikacije razmatrat će Komisija za raspodjelu sredstava za sport koju imenuje Općinski načelnik i ista će sačiniti prijedlog Programa rasporeda sredstava za sport za 2018. godinu.
Aplikacije sportskih organizacija i drugih korisnika budžetskih sredstava kojima su dodijeljena sredstva u prethodnoj godini, a koje nisu podnijele finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola Općine Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.
Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja, odnosno do 25.12.2017. godine.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u