KakanjLive | Ponedjeljak, 01.06.2020. godine

Naredba o provođenju deratizacije

17.06.2016. - Naredba o provođenju preventivne sistematske deratizacije (proljetna faza) na području općine Kakanj za 2016. godinu

naredba_deratFoto:Ilustracija

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, broj: 49/06), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, broj: 35/05), člana 38. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) i Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK broj: 11-37-11260-1/16 od 10.06.2016.godine, Općinski načelnik, izdaje

N A R E D B U
o provođenju preventivne sistematske deratizacije (proljetna faza)
na području općine Kakanj za 2016. godinu

I
Naređuje se provođenje preventivne sistematske deratizacije na području općine Kakanj u periodu od 22.6.2016. do 24.6.2016. godine.

II
Sistematska deratizacija iz tačke jedan ove naredbe obuhvata:
Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima,
Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
Kolelktivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,
Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
Javne ustanove administrativnog karaktera,
Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,
Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti,
Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja,
Objekti za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
Objekti za pružanje usluga javne higijene i
Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),
Troškove deratizacije pod rednim brojem: 10,11,12,13,14. i 15. snose subjekti koji njima upravljaju.

III
Deratizaciju će organizovati i provesti, prema ovjerenom rasporedu, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.

IV
Subjekti koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad ekipama izvođača bez obzira na parcijalne radove ili ugovore koje posjeduju.

V
Nadzor i kontrolu provođenja akcije deratizacije vršit će općinski sanitarni inspektor Bašić Selver.

VI
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u