KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Obilježavanje Dana formiranja Tristodevete brdske brigade

03.01.2019. - U subotu 5. januara 2019. godine u Kaknju će biti obilježen Dan formiranja 309. brdske brigade Kakanj

ratnezastaveRatne zastave kakanjskih ratnih jedinica Armije RBiH/Muzej Kaknja

Programom su planirani sljedeći sadržaji:
- 10.30 sati, defile pripadnika 309. brdske brigade od sahat-kule do Gradskog spomen-parka;
- 11.00 sati, polaganje cvijeća u Gradskom spomen-parku.
- Obilazak nekoliko pripadnika 309. brdske brigade Kakanj bit će upriličen 4. januara.

O brigadi

Ratni put 309-te brdske brigade, od januara 1993. do oktobra 1994. godine obilježen je herojskim pogibijama 114 boraca i i ranama 124 ratna vojna invalida.
Prva kakanjska uvojničena i velika borbena formacija bila je 309. brdska brigada. Procjena o mogućnostima za formiranje vojne formacije brigadnog tipa na području Kaknja, izrečena je na jednom od radnih sastanaka Teritorijalne odbrane u Brezi kojem su prisustvovali oficiri Nehru Ganić, Hikmet Bajtarević, Džemal Hadžić, Kadir Jusić i Senad Mašović. Dok je vršena analiza izvedenih borbenih djejstava, Džemal Hadžić, je iznio procjenu da na području općine Kakanj postoje ljudski i materijalni potencijali za formiranje brigade manevarskog karaktera sa čime su se prisutni oficiri složili. Nehru Ganić, pomoćnik Načelnika štaba za operativno nastavne poslove (PNŠ za ONP) u Trećem korpusu, prenio je prijedlog komandantu Korpusa koji je prijedlog prihvatio, te odmah uputio naredbu za formiranje brigade brojnog naziva 309. bbr. Za vršioca dužnosti komandanta brigade imenovan je Džemal Hadžić, a ovo imenovanje je potvrđeno 21.1.1993. godine naredbom General štaba(GŠ) Armije Republike BiH.

Situacija je zahtijevala brzo postupanje po naredbi komandanta 3. korpusa, tako da se 3. i 4. januara 1993. godine održavaju pripremni sastanci sa Opštinskim štabom teritorijalne odbrane Kakanj na čijem se čelu nalazio Ibrahim Hukić. Završni sastanak je održan 5.1.1993. godine u Sali Radničkog savjeta u zgradi Stare direkcije Rudnika kada je formirana komanda brigade.

Brigada je po formaciji imala oko 2.400 boraca razmještenih u tri brdska bataljona, minobacačku (MB) četu, lahku artiljerijsko raketnu bateriju protiv vazdušne odbrane(larb PVO), izviđačko diverzantsku četu (idč), četu vojne policije (čVP), inžinjerijsku četu i logističku četu.

Prva zona odgovornosti 309. bbr. bila je na Vozućkom ratištu: desno uključno objekat Krvavac – Djedovobrdo, lijevo uključno objekat Žedni vrh – Kamenica, po dubini Ponijeri – Kakanj. Istureno komandnmo mjesto (IKM) bilo je u Kamenici, a komandno mjesto (KM) na Ponijerima.

Od januara do novembra 1993. komandant 309. brdske brigade bio je Džemal Hadžić. U periodu novembar-decembar 1993. godine dužnost zastupnika komandanta 309. brdske brigade obavljao je Esnaf Buza. Od decembra 1993. do maja 1994. godine komandant 309. brdske brigade bio je Mensud Keleštura. U periodu od maja do kraja septembra 1994. godine, do ulaska 309. bbr u sastav novoformirane 329. bbr, 309-om brdskom brigadom je komandovao Ibrahim Hukić.

Formiranjem 309. bbr., Kakanj je svrstan u red prvih općina koje su iznjedrile ovakav taktičko operativni sastav.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u