KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

Odlučivanje treba povjeriti ljudima od biznisa

17.04.2017. - UPOK je osnovan sa idejom da se pokuša osnažiti glas i valorizirati mišljenje ljudi koji stvaraju nove vrijednosti, pune budžete na svim nivoima vlasti i nekako uspijevaju izboriti se sa svim otežavajućim okolnostima koje im društveno-politički sistem priređuje, rekao je, između ostaloga, u ovom razgovoru Mensur Muftić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja privrednika Općine Kakanj

mensurmufticMensur Muftić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja privrednika općine Kakanj

Udruženje poslodavaca Općine Kakanj (UPOK) je formirano 16. aprila 2015. godine. Udruženje su formirale 22 kakanjske firme uz pomoć Saveza poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Formiran je i Upravni odbor od 13 članova - direktora i vlasnika preduzeća. Za predsjednika Upravnog odbora UPOK-a izabran je Mensur Muftić. Za predsjednika Skupštine koju čine sve članice UPOK-a izabran je Mevludin Delibašić. Kancelarija UPOK je smještena u novoj zgradi Općine Kakanj na prvom spratu. Trenutno su 52 kakanjske firme članice UPOK-a. Razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora, Mensurom Muftićem o svemu što je UPOK prošao u prethodne dvije godine i o planovima u vremenu koje dolazi. Istovremeno želimo predstaviti preduzeća u privatnom i državnom vlasništvu, a koja su „kičma“ ovog Udruženja.

Centre odlučivanja pomjeriti prema ljudima od biznisa

KL: Kada ste se prije više od dvije godine odlučivali za formiranje općinskog udruženja privrednika, šta su bili osnovni razlozi, kako je do toga došlo, da li je bilo otpora ili prihvatanja na prvu?

MUFTIĆ: Možda široj javnosti nije poznato, UPOK nije prvo Udruženje poslodavaca registrirano na području općine Kakanj.Udruženja sličnog tipa su osnivana i ranije, ali iz meni nepoznatih razloga nisu uspjela održati kontinuitet postojanja.UPOK je osnovan sa idejom da se pokuša osnažiti glas i valorizirati mišljenje ljudi koji stvaraju nove vrijednosti, pune budžete na svim nivoima vlasti i nekako uspijevaju izboriti se sa svim otežavajućim okolnostima koje im društveno-politički sistem priređuje, a koji žele da aktivno učestvuju u oblikovanju okruženja koji se njih tiče, odnosno u zakonskoj regulativi poslovanja na svim nivoima. Ideja je da se integracijom ovih udrženja na kantonalnom nivou te povezivanjem sa postojećim udruženjima na višim nivoima vlasti, poprave pregovaračke pozicije privrednika i barem malo pomjere centri odlučivanja od političkih stranaka ka ljudima koji su dugo u business-u. Kad ovo kažem, prevashodno mislim na nivoe vlasti koji donose zakonsku regulativu. U najvećem broju slučajeva je to federalni nivo. Mi smo u procesu osnivanja Udruženja dobili snažnu podršku Načelnika i administracije općine Kakanj, sa zajedničkom željom da se UPOK osnaži i postane sistemski organiziran partner, pregovarač, neko ko će na jednom mjestu sublimirati probleme,želje i ideje koje kakanjski privrednici imaju.

KL: Dvije godine poslije osnivanja, UPOK je ostavio traga u javnosti i danas je skoro svakom Kakanjcu poznato da postojite. Šta se i koliko moglo uraditi ili šta ste uradili, za ovo „kratko“ vrijeme, od ciljeva koji su dio misije i vizije kakanjskog udruženja privrednika

MUFTIĆ: Udruženje poslodavaca općine Kakanj „Centar za podršku biznisu“ Kakanj je sa svoja 52 preduzeća – članice, svakodnevno uvezan kroz zvanični komunikator kancelarije Udruženja, u kojem se svakodnevno pružaju servisne informacije iz oblasti privrede. Kao privredno udruženje na općinskom nivou, uspjeli smo se nametnuti kvalitetnim radom na kantonalnom i federalnom nivou, a rezultat našeg rada je aktivno učešće u upravnim tijelima i skupštinama Saveza udruženja poslodavaca ZDK, Grupacije poslodavaca ZDK i Federalnom udruženju poslodavaca. Prva aktivnost, a ujedno i benefit UPOK-a je smanjenje cijene ovjere dokumentacije za pravna lica, gdje smo, u saradnji sa Općinom Kakanj i Općinskim vijećem smanjili cijenu ovjere za cca 60%, što je u cjelokupnom privrednom ambijentu važna stavka za preduzeća koja svakodnevno vrše ovjeru dokumentacije. U programskim ciljevima za 2015. i 2016. godinu smo realizirali 90% planiranih aktivnosti, sa pozitivnim finansijskim rezultatom poslovanja. U domenu stvaranja stimulativng i podsticajnog poslovnog ambijenta, UPOK je kroz saradnju sa Timom za otklanjanje administrativnih barijera pružio administrativnu i konsultantsku podršku skoro svim novoosnovanim preduzećima u posljednje dvije godine. Naš primarni cilj u prvoj godini bio je osnaživanje i omasovljenje članstva, te pružanje informativne i administrativne podrške prema našim članicama. Pored navedenog, UPOK se okreće pisanju projekata za domaće i strane donatore, gdje smo prvo udruženje u općini Kakanj koje je iniciralo kreiranje koordinacijskog projektnog tima sa drugim organizacijama, institucijama, privrednim društvima i Općinom Kakanj. Rezultati polako dolaze, sada već imamo Kabinet za razvoj kompetencija, pokrećemo projekat uvezivanja turističkih djelatnika na području općine Kakanj, realizirali smo domaće i međunarodne bilateralne susrete sa intencijom investiranja i poslovnog partnerstva. Samim radom kancelarije UPOK-a, pokrenuli smo mnoge segmente aktivizma mladih poduzetnika, pisanja projekata, predlaganja i upućivanja inicijativa na sve tri nivoa vlasti

Biznis inkubatori i kakanjski ekonomski forum

KL: Ako ove dvije godine od osnivanja prihvatimo kao temelj za veći iskorak budućim aktivnostima UPOK-a, šta se može u tom značajnijem iskoraku očekivati u naredne dvije ili pet godina?

MUFTIĆ: Udruženje poslodavaca općine Kakanj, u skladu sa prijedlozima svojih upravnih tijela i preduzeća – članica, kreira programe rada za narednu godinu. Kao i u privredi, mi osluškujemo tržište, pratimo kretanja i reagujemo shodno segmentima koji se javljaju u vidu anomalija koje otežavaju naše poslovanje. Zaštita interesa članica je na prvom mjestu, a pored toga, analizirajući spektar aktivnosti našeg privrednog udruženja, UPOK će se definitivno razviti u nešto veći oblik organizacije koji će kroz razvojnu notu biti usmjeren na pokretanje biznis inkubatora koji će na jednom mjestu pružiti administrativnu, knjigovodstvenu i konsultantsku podršku svim novoosnovanim start-up preduzećima, sa akcentom na mlade poduzetnike. U bližoj budućnosti će se raditi na pripremi prvog ekonomskog foruma u Kaknju, koji će donijeti novi aspekt posmatranja mladih na poduzetništvo, pravac u kojem ćemo nastaviti podržavati lica na programu stučnog osposobljavanja volontera. Pored inkubatora, foruma i volontera, naša strateška aktivnost je da u saradnji sa školama u Kaknju analiziramo stvarne potrebe poslodavaca i dostupnih grana industrije, kao generatora radnih mjesta sa sinhronizacijom nastavnog plana, u kojem trenutno imamo određena odstupanja. Na osnovu trenutnih finansijskih i organiazcionih pokazatelja, UPOK je definitivno spreman za srednjoročni i durgoročni aktivizam.

kabinetkompetencijeUPOK-ov kabinet za razvoj kompetencija

KL: Koliko međusobno sarađuju članice UPOK-a i da li u konkretnom djelovanju ima prostora za zajednički izlazak na tržište, koliko jedni drugima pomažete i šta zaista možete koordinacijom kroz UPOK napraviti, a na zadovoljstvo članica, Općine i građana?

MUFTIĆ: U spektru objektivih poteškoća s kojima se susrećemo, od Zakona o javnim nabavkama do strukture privrede na području općine Kakanj, UPOK svojim djelovanjem pokušava „uputiti“ svoje članice jedne na drugu, potencirajući važnost umrežavanja na lokalnom nivou kao šanse za privredni razvoj.U našim planovima je svakako i potrošačima približiti način funkcionisanja Zakona o javnim prihodima, te im objasniti da svaka kupovina roba ili usluga u Sarajevu ili Vitezu znači da se veći dio PDV-a iz iste vraća u budžete Sarajevskog ili Srednjebosanskog kantona iz kojih se kasnije finasira policija, zdravstvo, prosvjeta...Zadnji „proizvod“ UPOK-a, platforma www.volonterizaposao.ba te Kabinet za razvoj kompentencija ima za cilj da objedini na jednom mjestu potrebe postojećih članica za radnom snagom, stvori potencijal za razvoj novih business-a, i omogući nezaposlenim sa područja općine Kakanj da se na realniji način predstave potencijalnim poslodavcima, stavljajući u fokus vještine koje zaista posjeduju i poslove koje znaju raditi, a stavljajući u drugi plan ono što na dokumentima o formalnom obrazovanju piše.

Domaće investicije zavise od puno faktora

KL: Ima li inicijativa ili planova članica UPOK-a u smislu zajedničkog investiranja. Mogu li članovi UPOK-a napraviti projekte koji će biti lokalna, kakanjska investicja, za razvoj nečega što bi unaprijedilo privrednu sliku Kaknja i značajno povećalo broj zaposlenih Kakanjaca?

MUFTIĆ: Naravno, o tome smo načelno i razgovarali na Upravnom odboru UPOK-a. O konkretnim interesnim poslovnim spajanjima u investicijske projekte će se razgovarati, u zavisnosti od realnih preduslova, tržišta i općeg društveno-političkog ambijenta u našoj zemlji, koji uveliko utiče na domaće i strane investitore. U pogledu zapošljavanja, članice UPOK-a su poslodavci sa cca 40% učešća na tržištu rada Kaknja, sa intencijom porasta broja zapošljavanja. Već u bližoj budućnosti planiramo upošljavanje određenog broja lica na birou rada, o čemu ćete imati više informacija na našoj platformi www.volonterizaposao.ba. Privredna zona „Vrtlište“ je u velikom procentu pokrivena izgradnjom poslovnih objekata članica UPOK-a što će zasigurno već u 2017. godini rezultirati novim zapošljavanjem. Uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina zemlja sa najmanje stranih investicija u regionu u 2016. godini, možemo detektovati da nestabilna politička klima i dešavanja na političkoj sceni u našoj zemlji predstavljaju jedan od uzroka zašto domaći i strani investitori ne ulažu svoj kapital. Bez strukturalnih promjena u domenu ekonomskog usmjerenja naše zemlje, napredak neće biti vidljiv.Posmatrajući otežavajući faktor za domaće investiranje na lokalnom nivou općine Kakanj, koji se ogleda u otežanom fizičkom obezbjeđenju zemljišta pogodnog za izgradnju proizvodnih poslovnih objekata i konfirguraciji tla, te činjenicu da je većina zemljišta pogodna za izgradnju u različitim fazama rudne ekslploatacije, biće neophodna sveobuhvatna strateška priprema za nesmetano pokretanje domaćih investicija u Kaknju. Unapređenje privredne slike Kaknja kroz domaće investicije zavisi od navedenih faktora, za koje smatramo da su prioritetni. 

KL: Imali ste i dva međunarodna sureta, sa privrednicima iz bratske općine Aliaga i trgovinskim odjelom austrijske ambasade. U maju 2016. Godine ste bili u Uniji turskih privrednih komora. U Turskoj ste imali niz ''business to business'' sastanaka. Šta u smislu konkretne saradnje, između članica UPOK-a ili Općine Kakanj je moguće očekivati kada je riječ o međunarodnoj saradnji. Znate, naše ljude interesiraju konkretne strane investicije i zapošljavanje?

MUFTIĆ: Međunarodna saradnja naših preduzeća - članica sa privrednim društvima iz Slovenije, Austrije, Švicarske, Njemačke, Turske, Poljske, Češke, Hrvatske, Srbije već godinama uspješno funkcioniše, tako da je riječ o prvim „kolektivnim“ poslovnim susretima koji su za cilj imali promociju investicijskih programa Općine Kakanj, sa pogodnostima za osnivanje i izgradnju poslovnih objekata u Kaknju, sa jedne strane i predstavljanje poslovanja članica UPOK-a, po matrici online platforme Partnerski aplikator u kojem je ponaosob iskazana potražnja i ponuda svih naših članica. Poslovnu saradnju i strane investicije treba posmatrati odvojeno. Poslovna saradnja je interna stvar svakog preduzeća, i ona se u međunarodnim susretima pokazala iskazivanjem interesa za nabavku/prodaju proizvoda i usluga. U zavisnosti od profila preduzeća, da li je to proizvodno ili trgovinsko preduzeće, sve poslovne aktivnosti se baziraju na realnim analizama potreba unutar preduzeća, bez većih neočekivanih manevara. Preduzeća iz Makedonije su posjetile naše članice u Kaknju, preduzeća iz Turske su stupile u kontakt sa našim članicama, otvorena je mogućnost poslovnog spajanja sa austrijskim privrednicima, ali to svakako zavisi od prethodno navedenih uslova.U domenu međunarodne saradnje sa turskim i austrijskim privrednicima, situacija je identična, ponuda i potražnja diktiraju tržište i saradnju, stim da su i turski i austrijski privrednici izvozno orijentisani, sa ciljem plasmana proizvoda/usluga na bh. tržište, bez konkretnijih planova za investiranjem na našem tržištu. Kao organizovano privredno udruženje, svakako da ćemo iz prethodna dva međunarodna susreta, biti i mudriji i spremniji.

mensurturcinMensur Muftić i Yilmaz Güral, Predsjednik Izvršnog odbora privredne komore Menema (Turska)

KL: Usvajanje novih zakonskih propisa u oblasti rada i poreza je olakšalo ili otežalo funkcionisanje privrednika. Koliko se u ovom procesu uvažavaju Vaši stavovi i da li je UPOK imao konkretnih zahtjeva?

MUFTIĆ: Svi prednacrti zakona, putem zvanične koresponedncije se upućuju Udruženju poslodavaca Federacije BiH, tako da svakodnevno učestvujemo u analizi i prijedlozima za korekcije u domenu zakona koji olakšavanju razvoj privrede u našoj zemlji. Kao članica Federalnog udruženja poslodavaca, ali i Grupacije poslodavaca u Zeničko-dobojskom kantonu, uključeni smo u rad Ekonomsko-socijalnog vijeća, u kojima djeluju direktori preduzeća koji dijele istu privrednu sudbinu kao i svi privrednici. Sve nabrojano je nedavno formirano i trebat će još vremena da se vlade naviknu na partnerstvo sa privrednicima, koji sve zakonske uredbe provode na terenu i praksi.

KL: Prema našem mišljenju opravdanost osnivanja i djelovanja UPOK-a je neupitno. Ako bi ste ocjenjivali rad Vašeg udruženja sa ostalima u Federaciji BiH, gdje bi ste ga objektivno smjestili?

MUFTIĆ: O nama drugi neka govore. Prema dosadašnjim informacijama, Udruženje poslodavaca općine Kakanj, kao veoma mlado privredno udruženje, se sve više spominje kao „roll-model“ uspješnog rada i vođenja na općinskom nivou, uz Tešanj i Gračanicu.

Razgovarali: A.Zekić i E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u