KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Poziv za osnovno obrazovanje odraslih

13.10.2019. - Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu

zgradaosnovneskole
Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14.), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-96-102-01/18. od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2019/20. godini broj: 574/19 od 08.10.2019. godine, OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj raspisuje

JAVNI KONKURS
Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. godinu

1. OPĆI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;
b) U program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina,a da pri tome nema status učenika;
c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

Osnovno devetogodišnje obrazovanje
Razred i broj polaznika:
Od prvog (I ) do petog (V) RAZREDA 20 (dvadeset)
Od šestog (VI) do devetog (IX) RAZREDA40 (četrdeset)

Osnovno osmogodišnje obrazovanje
Razred i broj polaznika

Od prvog (i) do četvrtog (IV) razreda 20 (dvadeset)
Od petog (V) do osmog (VIII) razreda 40 (četrdeset)

3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle za devetogodišnje obrazovanje traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle za osmogodišnje obrazovanje traje za prvi (I), drugi (II), treći (III) i četvrti (IV) – tri mjeseca, za peti (V) , šesti (VI), sedmi (VII) i osmi (VIII) razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VII/ VIII razreda);
Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);
Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ( nakon zavšetka VIII razreda)

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 6 mjeseci;
Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednjih 12 mjeseci
Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ;

Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija)

Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. i 4.

7. OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 22.10.2019. godine.
Prijavni obrazac mora biti svojeoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).

Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 14 sati na protokolu škole, a prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole.

Prijava na konkurs se može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu OŠ „Hamdija Kreševljaković “ Kakanj, Šehida 2. Kakanj sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20 godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u